مقاله بررسی سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار دینی
مقاله زن
مقاله روانشناسی دین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری نیا مجید
جناب آقای / سرکار خانم: آقایوسفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی فر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور می باشد. جامعه آماری این پژوهش زمینه یابی تمامی دختران محصل سال اول دوره تحصیلات راهنمایی تا دانشجویان سال آخر دانشگاه بود و آزمودنی ها، با روش نمونه گیری خوشه ای ۷۵۰ آزمودنی، از ۵ شهر جنوب کشور که در دسترس بودند، انتخاب گردیدند. برای سنجش رفتار دینی از آزمون اصلاح شده نزارالعانی (۱۳۸۴)، با روایی و پایایی قابل قبول استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس عاملی و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که رفتار دینی زنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم به گونه معنی داری کمتر از زنان با تحصیلات دیپلم و پایین تر (گروه سیکل و پایین تر و گروه بالتر از سیکل تا دیپلم) بود. هم چنین بین رفتار دینی با سن آزمودنی ها رابطه منفی معنی دار وجود داشت. نتایج بحث انگیز این پژوهش در کنار محدودیت های آن لزوم تحقیقات بیش تر در این زمینه را پیشنهاد می نماید.