مقاله بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNA در بیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNA در بیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RAD51
مقاله حساسیت پرتویی
مقاله بیان ژن
مقاله سرطان سینه
مقاله رادیوتراپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری سیدعلی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف:سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان می باشد. یکی از روش های درمان این بیماری رادیوتراپی می باشد. مکانیسم های مختلف شامل تنظیم سیکل سلولی، ترمیم DNA و آپوپتوزیس در پاسخ به تابش پرتویی در سلول ها فعال می شوند. با بررسی وضعیت مکانیسم ها و مارکرهای بیولوژیکی، می توان پاسخ سلول های فرد به پرتوتابشی (حساسیت پرتویی) را ارزیابی کرد و با توجه به حساسیت پرتویی فرد، برنامه درمانی متناسب با بیمار تنظیم نمود هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت پرتویی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و کمک به طراحی دقیق ترپروتوکل های درمانی در رادیو تراپی است.
روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش RT-qPCR، میزان بیان ژن RAD51 درسلول های لنفوسیت خونی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و افراد سالم به دست آورده شد. ارتباط بیان ژن RAD51 در بیماران با پارامترهای کلینیکی به کمک آزمون های آماری غیر پارامتریک (Mann-Whitney and Kruskal-wallis tests) در نرم افزار SPSS17 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بیان ژن
RAD51 در بیماران بعد از تابش پرتویی افزایش معنا داری (P:0.006، ۸ برابر) نسبت به افراد سالم نشان داد. رابطه معناداری بین بیان ژن RAD51 با گیرنده رشد اپییدرمال (P:0.024) HER2/Neu، و سن بیماران (P:0.03) یافت شد.
نتیجه گیری: بیان ژن RAD51 در سلول های لنفوسیت خونی می تواند مارکر بیولوژیکی مناسبی جهت سنجش حساسیت پرتویی در بیماران سرطان سینه باشد.