مقاله بررسی سطح بیان ژن های mRNA سایتوکاین های IL-17 و IL-23 در بافت مخاطی معده بیماران دارای گاستریت با استفاده از روش Real-Time PCR در استان چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح بیان ژن های mRNA سایتوکاین های IL-17 و IL-23 در بافت مخاطی معده بیماران دارای گاستریت با استفاده از روش Real-Time PCR در استان چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترلوکین
مقاله هلیکوباکتر پیلوری
مقاله Reatime PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نادر
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم زاده لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان دهکردی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده چالشتری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تقی خانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزاد هدایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اینترلوکین های ۱۷ و ۲۳ در دفاع بر علیه برخی عفونت های مخاطی دستگاه گوارش نقش دارند و IL-17 باعث جذب نوتروفیل ها به محل عفونت شده و در ایجاد التهاب نقش دارد. مطالعه حاضر میزان بیان mRNA سیتوکاین های IL-17 و IL-23 در دو گروه بیماران گاستریتی با عفونت هلیکوباکترپیلوری و فاقد عفونت را به وسیله روش کمی Real-Time PCR بررسی می کند.
روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی، از ۵۸ بیمار دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری و ۵۰ بیمار مبتلا به گاستریت که فاقد عفونت بودند، توسط آندوسکوپی بیوپسی تهیه شد. بعد از استخراج
mRNA و تبدیل آن به cDNA، میزان بیان mRNA مربوط به IL-17 و IL-23 در نمونه ها توسط Real-Time PCR اندازه گیری شد و بیان سایتوکاین ها در دو گروه آلوده و غیر آلوده با استفاده از تست Mann–Whitney مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: ارتباط معنی داری بین میزان بیان
IL-17 mRNA در افراد دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری و افراد دارای گاستریت فاقد عفونت دیده نشد (p=0.941). همچنین ارتباط بین میزان بیان IL-23 mRNA در بیماران دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماران دارای گاستریت فاقد عفونت معنی دار نبود (p=0.076).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بیان mRNA سیتوکاین های IL-17 و IL-23 در بیماران دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری در مقایسه با بیماران گاستریتی بدون عفونت بالاتر نمی باشد و در نتیجه ارتباط معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه در این استان وجود ندارد؛ لذا می طلبد تا نقش دقیق سایتوکاین های دیگر درگیر در بروز بیماری گاستریت جهت تعیین پیش آگهی و ارزیابی برنامه های درمانی بیشتر مشخص شود.