مقاله بررسی سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان ۱۲ – ۶ ساله با شدت پوسیدگی دندانی متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان ۱۲ – ۶ ساله با شدت پوسیدگی دندانی متفاوت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالین فسفاتاز
مقاله بزاق
مقاله پوسیدگی دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی صوفی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری مینا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کر نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سطح کلسیم و فسفات بزاقی ممکن است با شدت پوسیدگی افراد مرتبط باشد. ارزیابی شاخص هایی از جمله آلکالین فسفاتاز، که باعث افزایش سطح فسفات بزاق می شود و شاخص فعالیت یونی برای هیدروکسی آپاتیت که منعکس کننده غلظت یون کلسیم و فسفات بزاق می باشد می تواند در تعیین خطر پوسیدگی کمک کننده باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه سطح فعالیت آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان ۱۲ – ۶ ساله با شدت پوسیدگی های متفاوت بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی دندان های ۱۵۲ کودک ۱۲ – ۶ ساله توسط یک دندان پزشک معاینه شد و بر اساس میزان (Decay، Missing، Filling tooth) DMFT mixed در سه گروه ۱: شدت پوسیدگی بالا (DMFT³۶) ۲: شدت پوسیدگی متوسط (۱< DMFT<6) و ۳: شدت پوسیدگی کم (DMFT£۱) قرار گرفتند. از هر کودک نمونه بزاق تهیه و سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز بزاقی و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت محاسبه شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های آماری واریانس یک سویه و Tukey در سطح معنی داری ۰٫۰۵ انجام شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز بر حسب unit/dl گروه های آزمایشی ۱ تا ۳ به ترتیب ۵٫۳۹±۲٫۹۶، ۵٫۷۱±۳٫۶۸ و ۵٫۸۳±۴٫۵۳ بود. شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت نیز در گروه ۱ تا ۳ به ترتیب ۲۵٫۵۸±۰٫۷۰، ۲۸٫۲۷±۰٫۷۶ و ۲۸٫۵۰±۰٫۵۶ بود. نتایج آزمون واریانس یک طرفه نشان داد بین سه گروه آزمایشی از نظر سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز (p value= 0.830) و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت (p value= 0.065) تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بر شدت پوسیدگی های موجود در کودکان ۱۲ – ۶ ساله تاثیری ندارد.