مقاله بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز و ارتباط عفونت با عوامل خطرزا در خانم های مراجعه کننده به چند آزمایشگاه شمال شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۵۷ تا ۱۲۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز و ارتباط عفونت با عوامل خطرزا در خانم های مراجعه کننده به چند آزمایشگاه شمال شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Toxoplasma gondii
مقاله توکسوپلاسموز
مقاله ایمونوگلوبین G
مقاله ایمونوگلوبین M
مقاله عوامل خطرزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمگاهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت بهادری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اهواز نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: قدردوست بهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 مقدمه: توکسوپلاسموز به وسیله یک تک یاخته ای درون سلولی به نام Toxoplasma gondii ایجاد می شود. در خانم های باردار آلوده، انتقال انگل به جنین سبب وقوع عوارض شدیدی می شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع توکسوپلاسموز و عوامل خطرزا در خانم ها در سنین باروری در تهران بود تا اطلاعات لازم جهت پیشگیری به مسوولین بهداشت و درمان ارائه گردد.
روش ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۲ انجام شد، از تعداد ۳۰۰ خانم ۴۰-۱۸ ساله، پس از کسب رضایت و تکمیل فرم پرسشنامه، نمونه خون گرفته شد. سطح آنتی بادی های (Immunoglobulin G) IgGو IgM ضد Toxoplasma gondii با روش ELISA بررسی شد و عوامل خطر ساز ذکرشده در پرسشنامه ثبت شد.
یافته ها: شیوع آنتی بادی های مثبت IgG و IgM ضد Toxoplasma gondii در جمعیت هدف به ترتیب، ۸۵ نفر (۲۸٫۳ درصد) و ۴ نفر (۱٫۳ درصد) بود. موارد مثبت هر دو کلاس IgG وIgM،۳ نفر (۱ درصد) بود. آزمون X2 بین مثبت بودن توکسوپلاسموز و عواملی مانند شغل، میزان تحصیلات، مصرف سبزیجات خام، مصرف گوشت کباب شده و نگهداری گربه در خانه ارتباط معنی دار آماری نشان نداد. آزمون Mann-Whitney بین سن و میزان شیوع توکسوپلاسموز ارتباط معنی داری نشان داد (P=0.04).
نتیجه گیری: ۷۰٫۳ در صد از جمعیت هدف از نظر آلودگی به توکسوپلاسموز منفی بودند. بنابراین در دوران قبل از بارداری آموزش بهداشت و زیر نظر پزشک متخصص بودن از اهمیت زیادی برخوردار است.