مقاله بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان باردار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسما
مقاله IgG ،IgM
مقاله الیزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: دهگانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دریانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پقه عبدالستار
جناب آقای / سرکار خانم: عارف خواه نصیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توکسوپلاسموزیس، توسط تک یاخته درون سلولی توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود. شیوع این انگل در مناطق مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی، عادات غذایی و سابقه تماس با گربه متفاوت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع سرمی توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان های رامسر و تنکابن در سال ۱۳۹۱ بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۲۸۹ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های رامسر و تنکابن در سال ۱۳۹۱ به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از ثبت اطلاعات در پرسشنامه و تهیه نمونه خون از این افراد، آنتی بادی Immunoglobulin G (IgG) و Immunoglobulin M (IgM) علیه توکسوپلاسما گوندی با روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت پس از انجام آزمایش های فوق داده ها با آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد ۱۷۰ نفر (۵۸٫۸ درصد) از افراد مورد مطالعه IgG مثبت، ۷ نفر (۲٫۴ درصد) IgM مثبت و ۴ نفر (۱٫۴ درصد) نیز هر دو نوع آنتی بادی (IgG و IgG) اختصاصی علیه توکوپلاسما را در سرم خود داشتند و ۱۰۸ نفر (۳۷٫۴ درصد) از نظر هر دو نوع آنتی بادی منفی بودند هم چنین در بررسی حاضر بین سطح سرمی IgG و igG با فاکتورهای اپیدمیولوژیک سن، شغل، سطح تحصیلات، تماس با گربه، مصرف گوشت خام و محل سکونت ارتباط معنی داری وجود نداشت.
استنتاج: مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع بالای انگل توکسوپلاسما در بین زنان باردار در شهرستان های رامسر و تنکابن بوده است. با توجه به اهمیت توکسوپلاسموز در زنان باردار، می توان با آموزش بهداشت و افزایش سطح آگاهی های افراد و اقدامات کنترلی دیگر از ایجاد آلودگی و عوارض آن کاست.