مقاله بررسی سرولوژیک شیوع ویروس سیتومگال در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سرولوژیک شیوع ویروس سیتومگال در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس سیتومگال
مقاله همودیالیز
مقاله ELISA
مقاله IgM
مقاله IgG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: دری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوهری حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ویروس سیتومگال (CMV) در افراد با نقص ایمنی و دریافت کنندگان خون و فراورده های خونی باعث عفونت شدید می گردد. عواملی که در عفونت اولیه به ویروس سیتومگال نقش دارند شامل دریافت خون و فراورده های خونی آلوده برای همودیالیز و تعداد دفعات دیالیز می باشد. در پژوهش حاضر، شیوع موارد مثبت عفونت فعال و عفونت نهفته ویروس سایتومگال در گروه بیماران همودیالیزی و گروه کنترل به صورت مورد-شاهدی بررسی گردید.
مواد و روش ها: ۴۳ بیماری دیالیزی به عنوان گروه بیمار و ۴۳ نفر فرد سالم که از نظر جنس و سن با گروه بیمار هماهنگ بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سرم خون هر دو گروه برای تعیین وجود IgG و IgM اختصاصی علیه ویروس سیتو مگال با روش الایزا (ELISA) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ۳۹ بیمار همودیالیزی (۹۰٫۶۹ درصد ) دارای آزمایش مثبت Anti-CMV IgG و ۸ بیمار همودیالیزی یعنی ۱۸٫۶۰ درصد از آن ها دارای آزمایش مثبت Anti-CMV IgM (عفونت فعال با ویروس سیتومگال) بودند در حالی که شیوع عفونت فعال با CMV در گروه شاهد تنها یک مورد (۲٫۳۶%) بود که اختلاف آماری معنی داری با گروه بیمار داشت.
نتیجه گیری: ویروس سیتومگال باعث عفونت شدید می شود که می تواند ناشی از طول دوره و تعداد دفعات دیالیز و دریافت فراورده های آلوده در افراد دیالیز شونده باشد.