مقاله بررسی سرمایه اجتماعی همسایگی و پیامدهای اصلی مرتبط با آن (مطالعه موردی، شهر آران و بیدگل، منطقه آران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۱۷۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سرمایه اجتماعی همسایگی و پیامدهای اصلی مرتبط با آن (مطالعه موردی، شهر آران و بیدگل، منطقه آران)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی همسایگی
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله کنترل اجتماعی
مقاله رضایت از محله مسکونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارخالد امیر
جناب آقای / سرکار خانم: آران دشتی آرانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی آرانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان انواع روابطی که یک فرد در جامعه با دیگران دارد، ارتباط با همسایگان نیز یکی از این روابط است و در بستر همین روابط همسایگی است که پدیده ای به نام سرمایه اجتماعی همسایگی نیز رقم می خورد که متشکل از ابعاد عینی (شبکه روابط و تعاملات، انسجام رابطه ای، مشارکت اجتماعی) و ابعاد ذهنی (اعتماد اجتماعی، انسجام ارزشی، حمایت اجتماعی و نزدیکی اجتماعی) است. وجود این نوع خاص از سرمایه اجتماعی دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی افراد است که مهم ترین آن ها عبارت است از: وجود امنیت اجتماعی، کنترل اجتماعی و رضایت از محله مسکونی افراد. در این زمینه، این پژوهش با حجم نمونه ۳۸۴ نفر در شهر آران و بیدگل (منطقه آران)، انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss و با به کارگیری روش های آماری مانند توزیع فراوانی، ضریب هم بستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون خطی و … توصیف و تحلیل شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان سرمایه اجتماعی همسایگی و هر یک از پیامدهای اصلی مرتبط با آن رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است و در میزان سرمایه اجتماعی همسایگی در هریک از بافت های مختلف اعم از قدیمی و نوساز تفاوتی مشاهده نمی شود.