مقاله بررسی سرعت ارایه خدمات درمانی و عوامل مرتبط با آن در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی سرعت ارایه خدمات درمانی و عوامل مرتبط با آن در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات اورژانس
مقاله تریاژ
مقاله نمایه وخامت اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: لعلی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: امینی آهی دشتی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از عوامل موثر در بهینه سازی و ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس، بررسی گردش کار و زمان توقف بیماران در اورژانس می باشد و وجود یک سیستم تریاژ کارآمد سبب افزایش بهره وری و کاهش عوارض ناشی از تاخیر در دسترسی به موقع خدمات است. لذا این مطالعه با هدف تعیین سرعت خدمات اورژانس و عوامل مرتبط با آن در سیستم تریاژ ۵ سطحی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در آذرماه سال ۱۳۹۱ در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری انجام گرفت. پژوهشگر ضمن بررسی پرونده های پزشکی و برگه های تریاژ بیماران با تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات، سرعت اقدامات انجام شده برای هر بیمار را محاسبه کرد. پرسشنامه حاوی دو بخش بود. بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک بیماران و قسمت دوم شامل اطلاعات مربوط به روند ارائه خدمت در اورژانس بود. تعداد نمونه مورد بررسی ۳۶۵ مورد بود. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 انجام شد. داده ها با آزمون chi-Square و anova تجزیه و تحلیل شد و p<0.05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: زمان اولین ویزیت پزشک ۶٫۴±۷٫۲ دقیقه، زمان اولین خدمات پرستاری ۱۴٫۹±۱۴٫۴ دقیقه و زمان تعیین تکلیف ۱۳۶٫۶±۱۴۷٫۳ دقیقه بوده است. هم چنین ارتباط معنی داری بین شیفت کاری با زمان دسترسی به پزشک و خدمات و تعیین تکلیف بیمار وجود داشت. بین سطح تعیین شده بیمار با زمان دسترسی به پزشک و خدمات و تعیین تکلیف نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد.
استنتاج: زمان ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستان امام ساری که از سیستم تریاژ ۵ سطحی استفاده می نماید کم بوده و سرعت ارائه خدمات در سطح مطلوب قرار دارد.