مقاله بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارایه الگوی مناسب تدریس بر اساس دیدگاه آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارایه الگوی مناسب تدریس بر اساس دیدگاه آنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله الگوی مناسب تدریس
مقاله دانشجویان
مقاله پزشکی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویش زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی بهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل موثر در یادگیری دانشجویان، سبک یادگیری آن ها است که شناسایی سبک یادگیری به تهیه یک برنامه آموزشی در راستای یادگیری مطلوب و موثر کمک می کند. این پژوهش، با هدف تعیین سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارایه الگوی مناسب تدریس بر اساس دیدگاه آنان صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۲۷۶ دانشجوی پزشکی که به روش نمونه گیری طبقه ای سهمی انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که شامل سه قسمت عوامل دموگرافیک، پرسش نامه یادگیری Kolb و قسمت سوالات مربوط به روش های تدریس بود. داده ها پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سبک یادگیری اکثر دانشجویان جذب کننده (۴۷٫۱ درصد) بود و پس از آن، به ترتیب سبک واگرا (۲۶٫۸ درصد)، همگرا (۱۸٫۵ درصد) و انطباق یابنده (۷٫۶ درصد) بود. مناسب ترین الگوی تدریس از دیدگاه دانشجویان، روش دریافت مفاهیم، گزارش از بخش و محاوره گروهی بود. بین سبک یادگیری و متغیرهای سن، جنس، سال تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه معنی داری یافت نشد، اما با محل سکونت دانشجو و تمایل به ادامه تحصیل ارتباط معنی دار وجود داشت، به گونه ای که سبک یادگیری در افراد ساکن در شهر، جذب کننده و در افراد ساکن در روستا، بیشتر واگرا بود. همچنین در کسانی که تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را داشتند، سبک یادگیری واگرا بود.
نتیجه گیری: دانشجویان پزشکی، روش های آموزشی دریافت مفاهیم، گزارش از بخش و محاوره گروهی را الگوی مناسب تدریس برای آموزش خود انتخاب کرده اند که این یافته، برای سیستم آموزش پزشکی و استادان مفید می باشد. استادان و مدرسان بهتر است به جای استفاده از روش های آموزشی یکنواخت مانند سخنرانی، به منظور ارتقا و بهبود یادگیری دانشجویان، از روش های دانشجو محور که فراگیران در آن ها نقش فعالی دارند، استفاده کنند.