مقاله بررسی سبک مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با تاکید بر تعالی معنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی سبک مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با تاکید بر تعالی معنوی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعالی معنوی
مقاله دانشجویان دانشگاه پیام نور
مقاله مقابله مذهبی
مقاله وحدت و پیوند معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش طینت ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به این که تعالی معنوی تلاش فرد برای ساختن معنایی وسیع از هدف نهایی مرگ و زندگی است و همچنین مقابله مذهبی به عنوان روشی تعریف شده است که از منابع مذهبی مانند دعا و نیایش، توکل و توسل بر خداوند برای مقابله با استرس ها استفاده می کند. بنابراین به منظور بررسی سبک مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با تاکید بر تعالی معنوی، مطالعه ای در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل صورت گرفت و تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. داده ها به صورت میدانی و با استفاده از دو پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه ها شامل ۱) مقیاس سنجش تعالی معنوی و ۲) مقیاس ۱۴ سوالی مقابله مذهبی بودند. نتایج تحلیل نشان داد که: میانگین تعالی معنوی و مولفه های آن شامل وحدت، پیوند معنوی (به جز در بین دانشجویان مذکر)، و کامروایی معنوی هم در بین دانشجویان مونث و هم در بین دانشجویان مذکر از حد وسط های احتمالی (میانگین مفهومی) متناسب خود به طور معنی داری بالاتر است. اما وضعیت پیوند معنوی در نزد دانشجویان پسر (با میانگین: ۲۳٫۴ و انحراف معیار: ۳٫۴) در حد متوسط است. از بین دانشجویان مورد مطالعه، ۵ درصد دارای سبک مقابله ای منفی و ۹۵ درصد دارای سبک مقابله ای مثبت هستند و اما متغیرهای تعالی معنوی توان تبیین معنی دار سبک های مقابله ای را نداشت. البته این می تواند ناشی از این باشد که اغلب دانشجویان دارای سبک مقابله ای مثبت بوده اند و پیش بینی در جامعه همگن، اغلب معنی دار نمی باشد.