مقاله بررسی سبک زندگی و پیش بینی تغییرات عوامل موثر بر آن در دانشجویان رشته بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی سبک زندگی و پیش بینی تغییرات عوامل موثر بر آن در دانشجویان رشته بهداشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله فعالیت فیزیکی
مقاله عادات غذایی
مقاله دانشجویان بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابانژاد مهران
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی عبدالحلیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: پرتویی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دانشجویان بخش عظیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و رفتارهای بهداشتی آنان با عنایت به اینکه فرصت کافی ندارند نیازمند توجه بیشتری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک زندگی و پیش بینی تغییرات عوامل موثر برآن در دانشجویان رشته بهداشت انجام شده است.
روش کار: مطالعه ای مقطعی بر روی ۱۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت  (HPLP II) در رابطه با فعالیت فیزیکی، عادات غذایی و ایمنی بکار گرفته شد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های مونت کارلو و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سبک زندگی قاطبه دانشجویان (۶۱ درصد) در سطح متوسط ارزیابی شد. برخورداری از سبک زندگی ضعیف، فعالیت فیزیکی کم، عادات غذایی نامناسب و رفتارهای ایمنی ناکافی به ترتیب برای ۲۳%، ۴۷%، ۲۷% و ۸% از واحدهای مورد مطالعه برآورد گردید. ارتباط سطح سبک زندگی با رشته تحصیلی دانشجویان معنی دار (P<0.05)، اما با سن، جنس و بومی بودن آنها معنی دار نبود. رابطه معنی داری بین نمره فعالیت فیزیکی و عادات غذایی دانشجویان دیده شد به طوری که با افزایش فعالیت فیزیکی روزانه، فراوانی عادات مثبت غذایی افزایش می یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: بهبود و ارتقای سبک زندگی دانشجویان به ویژه از نظر فعالیت فیزیکی نیازمند توجه بیشتری است. گسترش فعالیت های آموزش بهداشت مبتنی بر فعالیت فیزیکی منظم برای ایجاد تغییرات مثیت در رژیم و عادات غذائی این گروه سنی توصیه می گردد.