مقاله بررسی سازگاری کلن های صنوبر تاج باز در استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی سازگاری کلن های صنوبر تاج باز در استان مرکزی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطر برابر سینه
مقاله ارتفاع کل
مقاله کیفیت تنه و تاج
مقاله مقاومت به آفات
مقاله رویش حجمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدیررحمتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف انتخاب و معرفی کلن های پر محصول و سازگار صنوبر در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مرحوم مهندس یونسی (خسبیجان- اراک) در سال ۱۳۷۶ اجرا شده است. به همین منظور تعداد ۱۴ کلن صنوبر تاج باز از گونه های Populus deltoides، Populus alba،Populus euramericana  و Populus nigra که در خزانه سلکسیون برتری خود را نشان داده بودند در طرح سازگاری برای یک دوره هشت ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فواصل کاشت  4x4متر برای آزمایش سازگاری بررسی شدند. در پایان هر فصل رویش، مشخصه های قطر برابر سینه، ارتفاع کل، موجودی حجمی، میانگین رویش قطری و ارتفاعی و حجمی، مقاومت به آفات، کیفیت تنه و کیفیت تاج اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مشخصه های مورد بررسی بجز رویش قطری و ارتفاعی، اختلاف آماری معنی داری را نشان دادند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که کلن P.e.vernirubensis بیشترین مقدار قطر برابر سینه، ارتفاع، موجودی حجمی و رویش حجمی را داشته است. به طوری که بیشترین مقدار مقاومت به آفات در کلن های P.e.vernirubensis و P.a.45.77، درصد کیفیت تنه در P.a.45.77 و کیفیت تاج در P.e.triplo مشاهده شد. البته کمترین ارتفاع، موجودی حجمی، میانگین رویش حجمی، مقاومت به آفات، درصد کیفیت تنه و درصد کیفیت تاج در P.n.72.8 وجود داشت. کلن های P.e.vernirubensis، P.d.69.55، P.e.214،P.e.455  و P.e.triplo به ترتیب با ۱۹٫۵، ۱۸٫۵، ۱۸٫۲۳، ۱۷٫۱۳ و ۱۶٫۴۶ مترمکعب در هکتار و در سال به عنوان کلن های سازگار صنوبر با تولید زیاد چوب و کلن های P.n.72.6، P.n.72.10، P.d.missouriensis،P.d.73.51  و P.n.72.8 به عنوان ارقام ناموفق صنوبر معرفی شدند.