مقاله بررسی سازگاری و تولید ارقام مختلف صنوبر تاج باز (.Populus sp) در پوپولتوم مقایسه ای سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی سازگاری و تولید ارقام مختلف صنوبر تاج باز (.Populus sp) در پوپولتوم مقایسه ای سنندج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید چوب
مقاله قطر برابر سینه
مقاله ارتفاع
مقاله حجم
مقاله Populus euramericana ،Populus deltoids

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بایزید
جناب آقای / سرکار خانم: مدیررحمتی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش با کاشت ۱۰ کلن تاج باز صنوبر از سال ۱۳۸۰ به مدت هفت سال در اراضی حاشیه رودخانه قشلاق سنندج با هدف بررسی سازگاری و تولید چوب آنها اجرا گردید. انتقال و کاشت نهال کلن ها با فاصله ۴×۴ متر و به صورت گروهی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در فروردین ماه سال ۱۳۸۱ انجام گردید. عملیات داشت از جمله آبیاری، وجین، هرس و غیره به صورت یکنواخت برای کلن ها در مزرعه اعمال شد. اندازه گیری صفات مورد بررسی شامل قطر برابر سینه و ارتفاع طی سالهای بررسی انجام گردید. نتایج نشان داد که سهم سالهای اول و دوم پس از کاشت در رشد قطری، ارتفاعی و حجمی تراکمی ناچیز و سالهای مذکور مرحله استقرار نسبی نهال بوده است. میانگین صفات قطر تنه، ارتفاع و حجم در هکتار کلن ها در پایان سال ۱۳۸۶ به ترتیب 18.69 سانتی متر، ۱۱٫۵۱ متر و ۱۰۹٫۸۸ مترمکعب در هکتار بود. تجزیه واریانس سالانه بیانگر وجود اختلاف بسیار معنی دار در بین کلن ها از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی و در تمام سالها بود. نتیجه مقایسه میانگین صفات مورد بررسی با آزمون دانکن (p£۰٫۰۱) نشان داد که در پایان سال ۱۳۸۶ سه رقم صنوبر تاج باز Populus euramericana 561.41،  P. deltoides 63.2و  P. deltoids 63.1به ترتیب با میانگین قطر برابر سینه ۲۲٫۰۵، ۲۱٫۴۴ و ۲۰٫۶۰ سانتی متر، ارتفاع ۱۲٫۶۸، ۱۲٫۶۷ و ۱۲٫۷۵ متر و میانگین رویش حجمی سالانه در هر هکتار برابر ۲۶٫۵۰، ۲۴٫۷۰ و ۲۳٫۶۶ مترمکعب با درصد تلفات کمتر ناشی از تنش خشکی، وضعیت شادابی عمومی خوب تا عالی، میزان آلودگی به آفات (در شرایط غیرتنشی) بسیار کم و تنه عمدتا صاف و یک یا دو شاخه، به عنوان کلن های با عملکرد بالا از لحاظ تولید چوب و سازگار در شرایط مشابه سنندج معرفی می شوند.