مقاله بررسی ساختار مکانی و پهنه بندی برخی خصوصیات خاک در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار مکانی و پهنه بندی برخی خصوصیات خاک در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوسیستم
مقاله تغییرات مکانی
مقاله زمین آمار
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله واریوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اقبال
جناب آقای / سرکار خانم: حبشی هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش نیاز مدیریت هر اکوسیستم پایش تغییرات مکانی خصوصیات خاک میباشد، چرا که وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک اثرات مهمی در ساختار جامعه های زیستی و فرآیندهای اکوسیستم، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ساختار مکانی و همچنین تهیه نقشه توزیع مکانی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی با استفاده از تکنیکهای زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گرفت. نمونه برداری در ۸۹ نقطه بصورت سیستماتیک تصادفی انجام گرفت. از مشخصه های خاک بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد آهک کل، درصد ماده آلی و نیتروژن کل اندازه گیری شد. پس از بررسی توصیف آماری داده ها و توزیع نرمال آنها، آنالیزهای زمین آماری برای تشخیص ساختار مکانی صورت گرفت و در پایان با توجه به معیارهای تخمین، پهنه بندی خصوصیات مورد مطالعه با حداکثر دقت و کمترین واریانس تخمین، تهیه شد. طبق ضریب تغییرات، کمترین تغییرپذیری مربوط به مقدار pH و حداکثر آن مربوط به درصد آهک فعال میباشد. مناسبترین مدلهای تجربی برازش یافته در آنالیز واریوگرافی مدل نمایی و کروی است، به جزء برای مقدار pH که مدل گوسی برازش یافته بر آن با بیشترین مقدار دامنه تاثیر است. برای دیگر مشخصه های خاک دامنه تاثیر اکثرا در محدوده ۶۰۰ تا ۱۱۰۰ متر میباشد. ضعیفترین ساختار مکانی مربوط به درصد رس و سپس هدایت الکتریکی (EC) خاک بوده اما دیگر مشخصه ها دارای ساختار مکانی قویتری میباشند. استفاده از نتایج این تحقیق در بهبود برنامه ریزی های منطقه ای جهت مدیریت پایدار خاک این جنگلها و همچنین تهیه نقشه های پوشش گیاهی در ارتباط با خصوصیات خاک کاربرد دارد.