مقاله بررسی ساختار عاملی و کفایت روان سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار عاملی و کفایت روان سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار عاملی
مقاله کفایت روان سنجی
مقاله سبک پردازش هویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپیکان جابر
جناب آقای / سرکار خانم: سامانی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت بود. بدین منظور تعداد ۵۳۹ نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از این تعداد ۲۵۳ دختر و ۲۸۶ پسر در پژوهش شرکت داشتند. برای بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت از پرسشنامه وایت و همکاران (ISI-6G) استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از دو شیوه تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که پرسشنامه از سه عامل سبک پردازش هویت اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم – اجتنابی تشکیل شده که دارای روایی مطلوبی است. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد.