مقاله بررسی ساختار عاملی مقیاس استدلال منطقی آنا تامسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار عاملی مقیاس استدلال منطقی آنا تامسون
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجاریابی
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله استدلال منطقی
مقاله استدلال اعداد
مقاله استدلال قضاوت کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استدلال منطقی فرایندی است که در آن ذهن بین چند قضیه یا حکم، ارتباطی دقیق و منظم برقرار می سازد تا از پیوند آنها نتیجه حاصل شود. به این ترتیب نسبتی مبهم به نسبتی یقینی و صریح تبدیل می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ساختار عاملی مقیاس استدلال منطقی برای دانشجویان متناسب با استدلال منطقی در فرهنگ ایرانی است. این آزمون در سال ۲۰۰۵ توسط آنا تامسون جهت تعیین اندازه و میزان استدلال منطقی ساخته شده است. روایی محتوایی آن توسط اساتید روانشناسی و مشاوره تایید و سپس با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس روی یک نمونه ۲۰۰ نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان اجرا گردید که پس از جمع آوری سوالات با روش آماری مناسب تحلیل و میزان روایی محتوایی و روایی سازه، تحلیل عاملی و برای پایایی از روش همسانی درونی و شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل استدلال منطقی اعداد و استدلال منطقی قضاوت کردن استخراج شد. همچنین نتایج ضریب آزمون به روش آلفای کرونباخ برای مولفه ها به ترتیب برای استدلال منطقی قضاوت کردن ۰٫۸۳ و استدلال اعداد ۰٫۸۷ می باشد. بنابراین نتایج نشان دهنده روایی و پایایی بالای آزمون می باشد.