مقاله بررسی ساختار عاملی مقیاس آزمون استدلال پروکتور و گمبل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار عاملی مقیاس آزمون استدلال پروکتور و گمبل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استدلال
مقاله استدلال عددی
مقاله استدلال منطقی و استدلال تصویری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوندی سرابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی ساختار عاملی آزمون استدلال پروکتور و گمبل برای استفاده در ایران می باشد. این آزمون در سال ۲۰۰۸ توسط پروکتور و گمبل تدوین شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان همدان انتخاب و پرسشنامه روی آن ها اجرا گردید که پس از جمع آوری، پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین آزمون از روش های روایی محتوایی و روایی سازه، تحلیل عاملی و برای پایایی از روش همسانی درونی و شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، سه عامل استدلال عددی، استدلال منطقی و استدلال تصویری استخراج شد. همچنین نتایج ضریب آزمون به روش آلفای کرونباخ برای مولفه ها به ترتیب برای استدلال عددی ۰٫۸۰، استدلال منطقی 0.72 و استدلال تصویری 0.72 می باشد. بنابراین نتایج نشان دهنده روایی و پایایی بالایی آزمون می باشد.