مقاله بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار عاملی
مقاله اعتبار
مقاله پایایی
مقاله اختلال وسواسی فکری و عملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معین سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افسردگی، یکی از اختلالات شایع در جوامع مختلف است و تشخیص به موقع و ارزیابی های بالینی مبتلایان به افسردگی از دغدغه های مهم متخصصان بالینی است. با توجه به اهمیت تشخیص به هنگام و دقیق اختلال وسواس و پیامدهای آن، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور در بیماران وسواس و دانشجویان بود. بدین منظور در یک پژوهش زمینه یابی از نوع توصیفی- مقطعی، ۸۲ بیمار مبتلا به وسواس، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور، مقیاس وسواس فکری و عملی ییل براون، پرسشنامه وسواسی جبری مادزلی، پرسشنامه باورهای وسواسی پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش پروماکس، حاکی از تایید ساختار عاملی پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور، بود. بررسی های روان سنجی در این پژوهش، پایایی و اعتبار این پرسشنامه را تایید کرد و نتایج حاکی از آن بود که نسخه فارسی پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور در جامعه ایرانی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برخوردار است.