مقاله بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۷۴ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله زیرساخت مدیریت دانش
مقاله کتابخانه ملی ایران
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: غائبی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شریف آبادی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف شناسایی وضعیت موجود کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از نظر دارا بودن زیرساخت های مدیریت دانش شامل افراد، فرآیندها و فناوری است.
روش/ رویکرد پژوهش: داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است که ۱۰۸ نفز از ۱۵۰ کارشناس سازمان درچهار بخش فراهم آوری، سازماندهی، اطلاع رسانی و آموزش و پژوهش بدون نمونه گیری پر کرده اند.
یافته ها: زیرساخت افراد در وضعیت مناسب، زیرساخت فرآیندها در وضعیت نامناسب و زیرساخت فناوری در وضعیت نامشخصی از نظر مناسب یا نامناسب بودن قرار دارد. با بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی معنادار میان زیرساخت ها، مشخص شد که میان هر سه زیرساخت با یکدیگر همبستگی معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: با بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارآیی کتابخانه ملی در انجام تعهد قانونی و وظایف خود، افزایش شفاف سازی اهداف و جریان های کاری کتابخانه، افزایش شناخت کارکنان و وظایفشان توسط کتابخانه ملی، پیشنهاد هایی برای سازمان و پژوهش های آتی ارائه شده است که عبارتند از: تعیین مدیر دانش، تعیین مدیر نوآوری، تشکیل تیم های دانش، طراحی نقشه دانش کتابخانه، مدیریت شخصی، پیش بینی نظام پاداش و دستمزد بر اساس دانش، دریافت نظر کاربران و بازخورد حاصل از آن.