مقاله بررسی زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در بیمارستان آموزشی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در بیمارستان آموزشی شیراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان انتظار
مقاله اورژانس
مقاله گردش کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پترام فر پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: معرف علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخش فوریت های بیمارستانی وظیفه فراهم نمودن مراقبت های درمانی سریع در همه اوقات شبانه روز و تمام روزهای سال را برای بیماران نیازمند به اقدمات درمانی به عهده دارند. لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین مدت زمان انتظار بیمار در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شیراز بود.
مواد و روش: این پژوهش توصیفی تحلیلی در یکی از بیمارستان های آموزشی شیراز در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. به منظور زمان سنجی گردش کار بخش اورژانس در این بیمارستان، حجم نمونه ای به اندازه ی ۱۸۰ بیمار تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از فرم زمان سنجی گردش کار اورژانس استفاده شد. روایی فرم های مذکور از طریق جلسات متعدد کارشناسی تایید شده بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS 16 گردید و از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی تی تست(T test)  استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین فاصله زمانی ورود بیمار تا اولین ویزیت پزشک ۴٫۷۳±۵ دقیقه می باشد. میانگین فاصله زمانی ورود بیمار به بخش تریاژ تا ارجاع وی به بخش های فوریت داخلی، جراحی، زنان یا ترخیص ۴۸٫۱۳±۵۵ دقیقه است. همچنین میانگین فاصله ی زمانی ارجاع بیمار به بخش فوریت های داخلی و فوریت های جراحی تا اولین ویزیت توسط پزشک متخصص به ترتیب ۱۰٫۴۵±۹ و ۳۹٫۱۰±۲۰ دقیقه بود و بین میانگین دو گروه تفاوت وجود داشت (P=0.002) در مورد اقدامات تشخیصی نیز میانگین فاصله زمانی اعزام تا دریافت نتیجه اولین آزمایش ۱۰۴٫۹۱±۳۳ دقیقه، میانگین فاصله زمانی اعزام تا دریافت نتیجه رادیولوژی ۲۴٫۵۰±۱۱ دقیقه و میانگین فاصله زمانی اعزام تا دریافت نتیجه نوار قلبی ۱۱٫۸۳±۴ دقیقه بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن بود که زمان انتظار ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستان مورد بررسی طولانی بود، لذا قرار دادن رزیدنت هایی مختص هر یک از فوریت ها، گسترش فضا و امکانات بخش اورژانس و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت به بیمار در این بخش ضروری به نظر می رسد.