مقاله بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (۱۳۸۶-۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (۱۳۸۶-۱۳۸۴)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث شغلی
مقاله بروز
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبیگی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حادثه شغلی رویداد برنامه ریزی نشده و صدمه آفرینی است که در محیطهای کار رخ می دهد. در میان مشاغل و فعالیتهای مختلف، صنایع فلزی سنگین یکی از خطرناک ترین صنایع در جهان است. این مطالعه با هدف تعیین بروز حوادث و فاکتورهای موثر در بروز حوادث در یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک طراحی گردیده است.
روش بررسی: ابتدا در یک مطالعه بروز، ۸۷۳ نفر به صورت گذشته نگر به منظور تعیین تعداد موارد حادثه طی سالهای ۸۴ الی ۸۶ بررسی شدند. سپس موارد حادثه دیده با نمونه ای ۲۵۱ نفری از افراد بدون حادثه به شکل مورد- شاهدی مقایسه شدند. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرونده شغلی و اسناد و گزارشات پزشکی موجود در پرونده ها، تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای مجذور کای، t-test و رگرسیون لجستیک در نرم افزار spss ویراست ۱۶ انجام شد.
یافته ها: در طی سالهای مورد مطالعه ۳۵۹ حادثه رخ داده بود که بر این اساس میزان بروز سالیانه حادثه در این مطالعه ۱۳۷ به ازای ۱۰۰۰ نفر کارگر محاسبه شد. بروز حادثه با متغییرهای سن، سابقه کار،سطح سواد، طول قد، فشارخون سیستول و نوع شیفت رابطه آماری معنی داری داشته است (p<0.05) ولی با وضعیت تاهل و تعداد فرزندان رابطه ای مشاهده نشد (p>0.05). گرچه اعمال نا ایمن به عنوان اولین علت بروز حادثه مشخص شد اما در مدل رگرسیون لجستیک سن و سطح سواد کارکنان در مدل باقی ماندند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و بالا بودن فراوانی حوادث، پیشنهاد می شود که نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره های اموزش ایمنی، اصلاح شرایط نا ایمن و انتخاب مناسب کارگران متناسب با شرایط کاری وتامین امکانات و تجهیزات حفاظتی مناسب و استاندارد اقدام شود.