مقاله بررسی ریزنشت محل اتصال ایمپلنت – اباتمنت در سه نوع ایمپلنت BioHorizons ،Swiss plus و Implantium به روش نفوذ رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ریزنشت محل اتصال ایمپلنت – اباتمنت در سه نوع ایمپلنت BioHorizons ،Swiss plus و Implantium به روش نفوذ رنگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال ایمپلنت دندانی
مقاله اباتمنت
مقاله نشت
مقاله اسپکتروفتومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باجغلی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: خانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بوذری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تطابق بین اجزای ایمپلنت های دندانی عامل مهمی در موفقیت درمان ایمپلنت است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان ریزنشت در بین سیستم های ایمپلنت Implantium،BioHorizons  و Swiss plus بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سه نوع ایمپلنت از هر کدام ۵ عدد تحت نفوذ رنگ قرار گرفت. ۱ میکرولیتر محلول تولوئیدن بلو با غلظت ۰٫۱ درصد درون فیکسچرها توسط میکرو پیپت الکترونیکی تزریق گردید، سپس اباتمنت ها روی فیکسچرها با تورک ۳۰ نیوتن توسط رچت مربوطه بسته شد و در محلول ۲ سی سی آب مقطر قرار گرفت. در ۱، ۳، ۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶، ۱۴۴، ۱۹۲ و ۲۴۰ ساعت بعد از زمان انکوباسیون میزان ریزنشت تولوئیدن بلو از نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۶۳۰ نانومتر، اندازه گیری شد. منحنی کالیبراسیون توسط نرم افزار Excel تهیه و معادله خطی مربوطه به دست آمد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ و آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه بررسی شد (a=0.05).
یافته ها: در سه سیستم ایملنت دندانی مطالعه شده، اختلاف ریزنشت در ساعت اول با p value= 0.01، ساعت سوم با p value= 0.011 و در ساعت ششم با p value< 0.001 معنی دار بود. در مقایسه دو به دو ایمپلنت ها در سه ساعت اول Swiss plus بیشترین ریزنشت و Implantium کمترین ریزنشت را نشان داد. در سایر ساعات، نتایج بین سه سیستم معنی دار نبود.
نتیجه گیری: در بین ایمپلنت های مورد مطالعه (BioHorizons،Swiss plus  و Implantium)، کمترین میزان ریزنشت در ساعت های ۱، ۳ و ۶ در سیستم Implantium و بیشترین در Swiss plus دیده شد. در ساعات دیگر در تمام سیستم های مورد مطالعه ریزنشت با گذشت زمان مشاهده شد.