مقاله بررسی رویش قطری گونه بلوط دارمازو در توده کمتر دست خورده و بهره برداری شده در جنگل های زاگرس شمالی (سردشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رویش قطری گونه بلوط دارمازو در توده کمتر دست خورده و بهره برداری شده در جنگل های زاگرس شمالی (سردشت)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط مازودار
مقاله رویش قطری
مقاله رویش حجمی
مقاله روش مایر
مقاله سردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدانور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی رویش قطری گونه بلوط مازودار در توده کمتر دست خورده و بهره برداری شده واقع در بخشی از جنگل های سردشت (روستای شیوه میران) به روش مایر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. آماربرداری با قطعات نمونه مستطیلی ۳۰×۴۰ متر به روش تصادفی – منظم در شبکه آماربرداری ۴۰×۵۰ متر انتخاب شد و تعداد ۶۰ قطعه نمونه برداشت شد. در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه و ارتفاع درختان برداشت. درختان نمونه برای برای رویش قطری به شیوه نمونه برداری چارک با نقطه مرکزی انتخاب شدند و به کمک مته سال سنج در هر توده ۶۱ نمونه رویش قطری برداشت شد. از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرونوف (بررسی نرمال بودن داده ها)، کای اسکور (نرمال بودن فراوانی درختان در طبقات قطری) من ویتنی (مقایسه رویش قطری در دو توده) و تجزیه واریانس (مقایسه رویش قطری در طبقات قطری) استفاده شد. آنالیز داده ها به کمک نرم افزارSPSS 16  صورت گرفت. متوسط رویش سالیانه قطر با پوست و بدون پوست در توده کمتر دست خورده به ترتیب ۳٫۴۷ و ۲٫۹۲ میلی متر و متوسط تعداد پایه در هکتار به ترتیب ۲۴۶ و ۱۶۲ پایه محاسبه شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که متوسط رویش سالیانه قطری درختان در طبقات قطری دارای اختلاف معنی دار می باشد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که داه های رویش قطری سالانه نرمال نمی باشند بنابراین از ازمون من ویتنی استفاده شد. آزمون من ویتنی نشان داد که بین متوسط رویش سالیانه قطری درختان در دو توده اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که بین میانگین رویش سالیانه قطر و میانگین تعداد در طبقات قطری بین دو توده کمتر دست خورده و بهره برداری شده اختلاف معنی داری دارد؛ به نحوی که تمام این موارد در توده کمتر دست خورده دارای بیشتر از توده بهره برداری شده می بود.