مقاله بررسی روند نرخ بیکاری در استان کردستان طی سال های ۸۵-۱۳۷۵ با تاکید بر جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی روند نرخ بیکاری در استان کردستان طی سال های ۸۵-۱۳۷۵ با تاکید بر جوانان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بیکاری
مقاله نیروی انسانی
مقاله میزان اشتغال
مقاله ساختار جمعیتی
مقاله انتقال جمعیتی
مقاله سرشماری
مقاله تحلیل ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، به علت تحولات چشمگیر جمعیتی و در نتیجه افزایش جمعیت جوان در کشور ایران و از جمله استان کردستان، تقاضای کار با افزایش بیش از حدی مواجه بوده و عدم تطبیق این تقاضای روز افزون با سیاستگزاری ها، منجر به خیل عظیم بیکاران شده است. در مطالعه حاضر، روند نرخ بیکاری استان کردستان در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ با تاکید بر جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این بود که نرخ بیکاری جمعیت به خصوص جمعیت جوان استان در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۷۵ با توجه به متغیرهای مختلف چه روندی داشته است؟ روش مورد استفاده، تحلیل ثانویه داده های سرشماری مرتبط با فعالیت و اشتغال استان کردستان در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ بوده و وضعیت نرخ بیکاری با استفاده از نرم افزار Excel مورد پردازش قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که شاخص بیکاری از ۹ درصد در سال ۷۵ به ۲۰٫۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است. همچنین، نرخ بیکاری در این سال در تمام گروه های سنی هم در نقاط شهری و هم روستایی و هم بین میان مردان و هم زنان روندی صعودی داشته و بیش از دو برابر گشته است (البته افزایش نرخ بیکاری در میان زنان بیش از همه محسوس بود). شاخص بیکاری جوانان نیز به شدت افزایش یافته و از ۱۶٫۵ درصد به ۳۷٫۶ درصد رسیده است. در نگاهی دیگر، یافته ها حاکی از نرخ های بسیار بالای بیکاری در میان افراد باسواد در هر دو دوره بود، اما نرخ بیکاری افراد باسواد در سال ۸۵ نسبت به سال ۷۵، ۲٫۶ برابر گشته و از ۷ درصد به ۱۸٫۲ درصد رسیده است. به نظر می رسد که این وضعیت از یک طرف ناشی از وجود خیل عظیم جمعیت جوان در استان و از طرف دیگر نبود و نقصان زیربناهای اقتصادی مولد و اشتغال زا باشد. در نهایت با توجه به شرایط مساعد جغرافیایی و موقعیت استراتژیک این استان، راهکارهایی جهت سیاستگزاری ارائه شده است.