مقاله بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۸۹ تا ۱۴۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتاراکت اکتسابی
مقاله فراوانی
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلوانی آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زیبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاتاراکت از بیماری های رایج دنیا و شایع ترین علت کاهش دید و نابینا شدن در جهان است. در حال حاضر تنها درمان بیماری کاتاراکت جراحی است. هدف ما در این پژوهش بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان و همچنین بررسی روند فراوانی ۴ عامل خطر موثر بر کاتاراکت در طی ۵ سال بود.
روش ها: این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بود که در سال ۱۳۹۱ بر روی تمامی بیماران ساکن اصفهان که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ جهت انجام عمل کاتاراکت به مرکز آموزشی – درمانی بیمارستان فیض مراجعه کردند، انجام شد و روند توزیع فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ۵ سال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از بین بیماران فوق تعداد ۱۱۵۵ نمونه به صورت سیستماتیک انتخاب شدند و از نظر سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت و سابقه تروما مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: این بررسی بر روی ۲۹۵۵۸ بیمار انجام شد. از این تعداد ۱۶۴۹۱ بیمار ساکن اصفهان بودند و از این تعداد ۰٫۹۲ درصد آن ها مبتلا به کاتاراکت مادرزادی و ۹۹٫۰۸ درصد مبتلا به کاتاراکت اکتسابی بودند. فراوانی کاتاراکت اکتسابی در بیماران مورد مطالعه کمابیش روند ثابتی داشت. از بین بیماران مورد مطالعه ۱۱۵۵ مورد از نظر سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت و سابقه تروما بررسی شدند. ۱٫۶ درصد این بیماران در سن کمتر از ۴۰ سال قرار داشتند. از نظر توزیع جنسی، ۵۰٫۳ درصد زن و ۴۹٫۷ درصد مرد بودند. ۲۰٫۹ درصد از بیماران مورد مطالعه، مبتلا به دیابت، ۱۴٫۹ درصد سیگاری و ۱٫۸ درصد دارای سابقه تروما بودند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، فراوانی نسبی عمل کاتاراکت اکتسابی در بیماران مورد بررسی، درسال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت. با توجه به محدود بودن مطالعه به یک مرکز، لازم است مطالعات گسترده مشابه در سایر مراکز انجام شود. روند فراوانی تروما و مصرف سیگار در گروه نمونه در ۵ سال رو به افزایش بوده است و لازم است تمهیداتی در خصوص کاهش موارد تروما (به ویژه در زمینه رعایت ضوابط ایمنی در محیط کار) و مصرف سیگار اندیشیده شود.