مقاله بررسی روند تغییرات وزن در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی روند تغییرات وزن در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات وزن
مقاله بیماران بستری روانپزشکی
مقاله داروهای روانپزشکی
مقاله فاکتورهای دموگرافیک
مقاله فاکتورهای اقتصادی
مقاله اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیرالدین علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اناری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: راجزی اصفهانی سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه یکی از دغدغه های مهم افراد در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تغییر وزن می باشد. با توجه به اینکه در گروهای مختلف بیماران و به خصوص بیماران روانپزشکی تغییر وزن به صورت مشهودی به چشم می خورد، شاخت فاکتورهای موثر در این امر ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تغییرات وزن در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) می باشد؛ هم چنین اثر عوامل جمعیت شناسی، بیماری های مدیکال و روانپزشکی، تشخیص روانپزشکی، خواب، سوء مصرف مواد، داروهای روانپزشکی، وضعیت فعالیت، تحصیلات، اسکان و سطح اقصادی بر تغییرات وزن بیماران بستری مورد بررسی شد.
روش بررسی: این مطالعه به شکل مقطعی بر روی ۱۵۰ بیمار بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) انجام شد. وزن بیماران در بدو ورود و یک ماه بعد با ترازوی واحدی اندازه گیری شد. اطلاعات راجع به ویژگی های دموگرافیک، تشخیص فعلی و زمینه ای، اعتیاد، داروها، وضعیت اسکان و اقتصاد، سابقه بیماری جسمی، میزان تحرک و خواب به عنوان متغیرهای مطالعه از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. داده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری t-test غیر وابسته آنالیز شد.
یافته ها: ۱۵۰ بیمار با میانگین سنی ۳۶٫۲۹ سال که ۵۳٫۳% مرد و ۴۶٫۷% زن بودند، به طور تصادفی وارد مطالعه شدند. تغییرات وزن با وضعیت تاهل، وضعیت اسکان، میزان فعالیت، سابقه بیماری طبی و مصرف داروهای کلوزاپین، الانزپین سرترالین و ضدافسردگی های سه حلقه ای ارتباط داشت (P<0.05). سایر متغیرها در این مطالعه ارتباطی با تغییرات وزن نداشتند.
نتیجه گیری: در این مطالعه علاوه بر تاکید بر اهمیت فاکتورهای مدیکال، فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی نسبت به فاکتورهای زمینه ای و دموگرافیک موثرتر شناسایی شدند. به همین دلیل می توان چنین عنوان نمود که فاکتورهای پیش بیمارستانی مثل وضعیت اسکان و تاهل در بیماران روانپزشکی به اندازه سابقه بیماری طبی و داروهای مصرفی موثر می باشد.