مقاله بررسی روند تغییرات جنگل های زاگرس با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مریوان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی روند تغییرات جنگل های زاگرس با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مریوان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایش تغییرات
مقاله طبقه بندی نظارت شده
مقاله جنگل های زاگرس
مقاله دریاچه زریوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی روند تغییرات جنگل های زاگرس در محدوده شهرستان مریوان با مساحت ۱۸۰۷۷ هکتار صورت گرفت. طبقات حریم از مناطق مسکونی، کشاورزی و دریاچه به عنوان معیارهای ارزیابی تعیین گردید. نقشه کاربری برای سال های ۱۳۶۸ و ۱۳۸۴ با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده تهیه گردید. با روی هم اندازی نقشه کاربری های سال های مذکور مناطق تخریب جنگل مشخص گردید و در فواصل مختلف عوامل موثر بر تخریب مساحت تخریب با استفاده از ArcGISÒ۹٫۳ محاسبه شد. در منطقه مورد مطالعه طی دوره مطالعاتی ۱۳۸۴-۱۳۶۸ کاربری های جنگلی و کشاورزی کاهش و کاربری مسکونی افزایش یافته است. نتایج نشان داد که ۱۵۰۳ هکتار از اراضی جنگلی طی ۱۶ سال تخریب و به کاربری های دیگر اختصاص یافته است. که از این مقدار ۷۳٫۳ درصد به کاربری کشاورزی، ۲۴٫۱۴ درصد به کاربری مرتعی و ۲٫۵۶ درصد به کاربری مسکونی تبدیل شده است. مساحت تخریب با فاصله از مناطق مسکونی دارای همبستگی معنی داری در سطح یک درصد و به صورت کاهشی بوده به طوری که بیشترین سطح تخریب در فاصله ۲۰۰-۰ متری قرار می گیرد که مساحت آن ۶۰۲ هکتار می باشد. همچنین مساحت تخریب در مناطق کشاورزی دارای ضریب همبستگی ۰٫۸۷۰ و به صورت کاهشی می باشد. مساحت تخریب در فواصل مختلف از دریاچه دارای همبستگی معنی داری در سطح ۵ درصد بوده، به گونه ای که بیشترین سطح تخریب مربوط به فاصله ۱۲۰۰-۹۰۰ متری است.