مقاله بررسی روحیه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی روحیه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روحیه شغلی
مقاله پرستار
مقاله قم
مقاله مشخصات دموگرافیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: حبشی زاده اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرستاران، عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشت و سلامت هستند. روحیه شغلی آنها به واسطه اثراتی که بر عملکرد حرفه ای دارد، از اهمیت بالایی برخورداراست. بدین منظور، در این پژوهش میزان روحیه شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی است. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در ۴ بیمارستان آموزشی قم در سال ۱۳۹۲ تشکیل داده است. ۲۲۶ پرستار، به روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت داشته اند. جمع آوری اطلاعات، از طریق یک پرسش نامه روا و پایا با روش خودایفا انجام گرفته که پرسش نامه ای مشتمل بر ۲ بخش ویژگی های دموگرافیک و پرسشنامه روحیه شغلی پرستاران بوده است. پرسش نامه، در ۴ حیطه (همبستگی و کارگروهی، هویت سازمانی، ارتباطات و دلبستگی شغلی)، روحیه شغلی پرستاران را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و کاربرد نرم افزار spss انجام گرفته است.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، میانگین نمره روحیه شغلی پرستاران از حداکثر نمره ۱۳۵ (۱۴٫۰۴±۶۵٫۰۳) به دست آمده است. بیشترین میانگین نمره، مربوط به هویت سازمانی و دلبستگی شغلی بوده است. ۶۷٫۳ درصد (۱۵۲ نفر)، دارای روحیه متوسط شغلی بوده اند. رابطه معنادار آماری بین روحیه شغلی پرستاران و مشخصات دموگرافیک وجود نداشته است (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، به مسوولان پیشنهاد می شود که زمینه ارتقای همبستگی و کارگروهی و ارتباطات درون سازمانی را فراهم کنند و بدین طریق، جهت رفع عمده ترین علت های روحیه پایین پرستاران، گام های مثبت و موثری بردارند.