مقاله بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصیت اصیل
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل – فرم ۱۲ سوالی (وود و همکاران، ۲۰۰۸) در گروهی از دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی (۱۷۵ دختر و ۱۲۹ پسر) بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش های روایی محتوا، همبستگی گویه ها با نمره کل (تحلیل مواد)، همبستگی خرده آزمون ها با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس یاد شده به وسیله روش های آلفای کرونباخ و پایایی تنصیفی بررسی گردید. همبستگی گویه ها با نمره کل (۰٫۴۵ تا ۰٫۷۹) و خرده آزمون ها با نمره کل (۰٫۶۹ تا ۰٫۷۹) در تمام موارد معنی دار بود. تحلیل عوامل مقیاس ۳ عامل از خودبیگانگی، زندگی اصیل و پذیرش تاثیر بیرونی را نشان داد. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس برای خرده مقیاس از خودبیگانگی، زندگی اصیل، پذیرش نفوذ بیرونی و نمره کل به ترتیب ۰٫۸۰، ۰٫۷۷، ۰٫۸۱ و ۰٫۸۲ بدست آورد. ضریب پایایی تنصیفی مقیاس نیز ۰٫۷۴ برآورد شد. همچنین مشخص شد که بین دختران و پسران به لحاظ شخصیت اصیل تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مجموع، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مقیاس شخصیت اصیل از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برای استفاده در ایران برخوردار است.