مقاله بررسی روایی و پایایی مقیاس استرس ضربه ثانوی (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی در نمونه ای از همسران جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی و پایایی مقیاس استرس ضربه ثانوی (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی در نمونه ای از همسران جانبازان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله استرس ضربه ثانوی
مقاله جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپورمیرصالح یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حالی که سربازان به طور مستقیم از ضربات ناشی از جنک آسیب می بینند، همسران و اطرافیان آن ها قربانیان غیرمستقیم این ضربات هستند. تنیدگی روانشناختی تجربه شده توسط همسران سربازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه را PTSD ثانوی می گویند.
هدف: با توجه به فقدان ابزار اختصاصی در ایران برای سنجش علائم PTSD ثانوی، پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی آزمون استرس ضربه ثانوی در نمونه ای از همسران جانبازان انجام شد.
مواد و روش ها: جامعه هدف در پژوهش حاضر شامل همسران جانبازان شهرهای یزد، اصفهان، نجف آباد و یاسوج بود که حداقل یکی از فرزندان آن ها در مدارس شاهد و ایثارگر آن شهرستان مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ۳۶۵ نفر از بین جامعه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از مقیاس استرس ضربه ثانوی، مقیاس سنجش علائم PTSD می سی سی پی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-21) . داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی به منظور ارزیابی روایی سازه نشان داد که مقیاس استرس ضربه ثانوی در خانواده جانبازان ایرانی دارای سه زیرمقیاس مزاحمت، اجتناب و برانگیختگی است و ساختار عاملی آن همانند ساختار عاملی است که در نمونه غیرایرانی وجود دارد. ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی مقیاس a= 0.92 به دست آمد که نشان از پایایی خوب مقیاس می داد. روایی محتوایی مقیاس توسط کارشناسان آگاه به موضوع تایید شد. همچنین یافته ها نشان داد که این مقیاس دارای روایی همگرا و واگرای مطلوبی است.
نتیجه گیری: با توجه به تایید پایایی و روایی مقیاس استرس ضربه ثانوی در همسران جانبازان، می توان از این مقیاس در پژوهش ها و موقعیت های بالینی، به طور اختصاصی برای سنجش علائم
PTSD ثانوی در همسران و مراقبانی که با افراد دارای PTSD زندگی می کنند استفاده کرد.