مقاله بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت ارتودنسی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی دانایی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: فیجان سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده روژین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از ابزارهای سنجش کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی در بیماران نیازمند به درمانهای ارتوگناتیک، پرسشنامه ای است که توسط  Cun ningham در سال ۲۰۰۱ ارایه شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیرازی می باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جهت انجام نمونه گیری تعداد دویست و چهل نفر از دانش آموزان در فاصله سنی ۱۰-۱۴ سال به صورت تصادفی از هر کدام از مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شیراز دو مدرسه در دو مقطع دبستان و راهنمایی انتخاب شدند.
پرسشنامه Orthognathic Quality 0f Life Questionare (OQLQ) ارایه شده توسط Cunningham حاوی یک بخش اطلاعات شخصی و یک بخش شامل ۲۲ سوال اختصاصی در زمینه کیفیت زندگی در رابطه با وضعیت دندانها بود، در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه با استفاده از روش استاندارد شده Forward-backward به فارسی ترجمه شد. جهت بررسی پایایی و روایی پرسشنامه آنالیزهای Coefficients,inter-item and item-total correlation, Alpha if item deleted, Standardised Cronbach’s alpha انجام گردید. جهت آزمون پایایی Test-Retest دو هفته بعد از جلسه اول تعداد سی دانش آموز مجددا فرم پرسشنامه را تکمیل کردند. آزمون آماری Mann-Whitney و Chi-Square جهت ارزیابی ارتباط بین جنبه های مختلف کیفیت زندگی در پرسشنامه و تمایل مثبت یا عدم تمایل به انجام درمان انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۸ استفاده شد.
یافته ها: آنالیز انسجام درونی داده های نسخه فارسی OQLQ نشان دهنده پیوستگی خوب بین سوالات و حیطه های مختلف این پرسشنامه می باشد. نتیجه آنالیز Cronbach’s Alpha   در این مطالعه ۰٫۸۶ بود. در ارتباط با پایایی Test-Retest پرسشنامه شاخص Weighted kappa، ۰٫۹۱ به دست آمد. بر اساس آزمون آمار  Mann- hitney و Chi-Square  از میان چهار حیطه بررسی شده در این مطالعه تمایل به درمان ارتودنسی با جز دوم-زیبایی دندانی صورتی–(P=0.008) جز چهارم–آگاهی از زیبایی دندانی صورتی (p=0.018) ارتباط معنی داری داشت.
نتیجه گیری: ترجمه فارسی پرسشنامه OQoL به عنوان یک ابزار سنجش مناسب جهت بررسی تاثیر مشکلات دندانی- صورتی در بیماران ارتوگناتیک جمعیت ایرانی قابل استفاده می باشد.