مقاله بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۱۱ تا ۶۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوری همتایان
مقاله ارزشیابی نقادانه
مقاله چک لیست
مقاله پایایی
مقاله روایی
مقاله کنگره های پژوهشی
مقاله دانشجویان علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی لاکه مازیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه نکته مهم در استفاده از نتایج پژوهش های ارائه شده در کنفرانس های علمی، توانمندی استفاده کنندگان شواهد در ارزیابی کیفیت یافته هاست. استفاده از چارچوب استاندارد ارزشیابی همچون چک لیست هابه عنوان ابزار اصلی در داوری همتایان محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی چک لیست طراحی شده برای ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر بخشی از یک پژوهش از نوع مداخله آموزشی است که در قالب یک دوره کارگاه آموزشی و با حضور ۴۰ نفر از دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران برگزار گردید. روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی هدفمند می باشد. شرکت کنندگان قبل و پس از برگزاری کارگاه، با شبیه سازی داوری سه چکیده مقاله را ارزیابی کردند. پایایی چک لیست طراحی شده به دو روش مختلف شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. روایی ابزار نیز به روش دلفی توسط متخصصین تایید شد.
یافته ها: در تمامی بخش های اصلی چکیده مقاله شامل مقدمه، روش بررسی، نتایج، نتیجه گیری و حیطه نظر کلی -هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون- همسانی درونی گزارش شد (p<0.05) ضریب پایایی آلفای کرونباخ در بخش «روش بررسی» (۰٫۹۲۶) عالی و در دو بخش «نتایج» (۰٫۶۵۰) و «نتیجه گیری» (۰٫۷۳۹) در پیش آزمون قابل قبول بود.
نتیجه گیری: ابزار معرفی شده در مطالعه حاضر از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود. با توجه به حضور فعال دانشجویان علوم پزشکی در کنگره های پژوهشی دانشجویی بعنوان داور، استفاده از چنین چک لیست های ساختاری می تواند در بهبود کیفیت ارزیابی چکیده مقالات و داوری همتایان موثر باشد.