مقاله بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده مستقیم مهارت های عملی (DOPS) در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده مستقیم مهارت های عملی (DOPS) در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله آزمون مشاهده مستقیم مهارت های بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایه زاده جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: همتی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سرویه ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مشاهده مستقیم مهارت های عملی، روشی برای ارزیابی عینی مهارت های عملی و دادن بازخورد در دانشجویان است. این مطالعه، با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده مستقیم مهارت های عملی در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی انجام شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه ای از نوع توصیفی – تحلیلی، ۴۴ دانشجوی مامایی دوره کارورزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش سرشماری انتخاب شده اند. طبق نظریه های اعضای هیات علمی دانشگاه های گیلان، زاهدان و کاشان از بین مهارت های اصلی مامایی، ۴ مهارت جهت مواد آزمون انتخاب و چک لیست ارزیابی آنان تهیه شده است. دانشجو در حین انجام مهارت در محیط کار واقعی توسط آزمونگر مشاهده گردیده و نتایج بر طبق چک لیست ساختار یافته ثبت و در محیط مناسب بازخورد عینی انجام شده است. روایی محتوایی، روایی ملاکی (همبستگی میانگین نمرات دروس بالینی و نظری مامایی به تفکیک با نمره dops -رابطه هر گویه با نمره dops هر مهارت)-روایی سازه (بررسی ساختار درونی) و پایایی (تعیین همسانی درونی – پایایی بین ارزیابان) با نرم افزار آماری (SPSS) تجزیه و تحلیل گردیده است.
یافته ها: روایی محتوایی آزمون dops با استفاده از شاخص روایی محتوایی بیش از ۷۵٫ و نسبت روایی محتوایی بیش از ۵۰٫ گزارش شده است. همبستگی نمرات dops با میانگین نمرات نظری و بالینی به ترتیب ۰٫۰۷۱(p=0.647) و ۰٫۰۹۳(p=0.548) بوده است. همبستگی هر مهارت با نمره کل dops، ارتباط معناداری داشته که خود، بیانگر ساختار درونی مطلوب آزمون و تامین اعتبار سازه نیز می باشد. (p<0.001). پایایی آزمون توسط ضریب آلفا کرونباخ، ۰٫۸۱۴ اندازه گیری شده است. کمترین و بیشترین مقدار ضریب همبستگی در پایایی بین ارزیابان، به ترتیب ۰٫۹۷ و ۰٫۹۹ بوده که در تمام موارد معنادار بوده اند (P<0.001). رضایت دانشجویان از آزمون dops در محدوده راضی تا بسیار راضی، ۷۸٫۲ درصد گزارش شده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، استفاده از dops برای سنجش عینی مهارت های بالینی در مامایی دارای روایی و پایایی می باشد.