مقاله بررسی روانشناختی بیماران مبتلا به آفت دهان در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی روانشناختی بیماران مبتلا به آفت دهان در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روانشناسی
مقاله اضطراب
مقاله آفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک فطرت آتس سا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوریان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیدامیر
جناب آقای / سرکار خانم: صلاح شیلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آفت یکی از شایعترین بیماریهای دهان بوده و عوامل روحی و روانی یکی از عوامل مستعدکننده آن است، بنابراین هدف از این مطالعه تعیین وضعیت روانشناختی بیماران مورد مطالعه با زخمهای عودکننده آفتی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۷۵ نفر از مراجعان به دانشکده دندانپزشکی مشهد وارد مطالعه شدند. در گروه مورد ۳۵ نفر بیمار مبتلا به آفت شامل ۱۵ نفر مرد و بیست نفر زن و در گروه شاهد چهل نفر شامل ۱۵ نفر مرد و ۲۵ نفر زن حضور داشتند. آنها پرسشنامه SCL-90 را که شامل نود سوال چهار گزینه ای می باشد جهت بررسی وضعیت روانشناختی تکمیل کردند و سپس نتایج توسط روانشناس، مورد امتیازدهی و ارزیابی قرار گرفت. داده ها با آزمونهای آماری Chi-Square و Fisher-Exact مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: فراوانی اختلالات روانشناختی در کل جامعه مورد بررسی ۴۴%، در بیماران مبتلا به آفت ۶۸٫۶% و در گروه شاهد ۲۲٫۵% (P<0.0001) بود. فراوانی اختلال اضطرابی (Anxiety)در بیماران آفتی ۴۲٫۹% و در گروه شاهد ۷٫۵% (P<0.0001)و فراوانی اختلال شکایت جسمانی کردن(Somatization) در بیماران آفتی ۱۷٫۱% و در گروه شاهد ۰% P=0.008و فراوانی افسردگی در بیماران آفتی ۲۸٫۶ % و در گروه شاهد ۱۵% گزارش شد. (p=0.004)که نتایج فوق از لحاظ آماری معنی دار بودند. در مورد سایر اختلالات روانی اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: شیوع اختلالات روانی در گروه مبتلا به آفت بیشتر از گروه شاهدبود. شایعترین اختلال روانی در جامعه مورد بررسی اضطراب بود و شیوع اختلال اضطرابی و شکایت جسمانی شدن و افسردگی در گروه بیماران مبتلا به آفت نسبت به گروه کنترل بیشتر بود.