مقاله بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیمرخ روانشناختی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطادخت اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احدی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ایران پرور منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت قندی یک بیماری متابولیک شایع است که روی عملکرد فیزیکی، وضعیت روانی، ارتباطات بین فردی، خانوادگی و اجتماعی و به طور کلی سلامت عمومی و بهزیستی روانشناختی بیماران تاثیر منفی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی روانشناختی مبتلایان به دیابت و رابطه آن با حمایت اجتماعی بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی، از بین بیمارانی که جهت پیگیری روند درمانی خود به طور منظم به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی اردبیل مراجعه کرده بودند، تعداد ۱۲۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از آزمون های SCL-90-R و مقیاس حمایت اجتماعی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شد (P<0.05).
یافته ها: نتایج نشان داد که ۸۴ نفر (%۷۰) از بیماران مورد مطالعه در بعد شکایت جسمانی، ۸۴ نفر (%۷۰) در وسواس، 75 نفر (%۶۲٫۵) در بعد حساسیت در روابط متقابل، ۸۷ نفر (%۷۲٫۵) در افسردگی، ۷۵ نفر (%۶۲٫۵) در اضطراب، ۶۶ نفر (%۵۵) در خصومت، ۳۳ نفر (%۲۷٫۵) در ترس مرضی، ۸۱ نفر (%۶۷٫۵) در افکار پارانوییدی و ۷۲ نفر (%۶۰) در بعد روان پریشی با داشتن نمره بالاتر از ۱ مشکل دار می باشند. هم چنین نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی با ابعاد شکایت جسمانی، وسواس، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، خصومت و افکار پارانوییدی رابطه منفی معنی دار داشته (P<0.05) ولی با ترس مرضی و روانپریشی رابطه معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: بیماران مبتلا به دیابت، در تابلوی بالینی خود اختلالات و علایم روانشناختی متعددی دارند و علایم و اختلالات روانشناختی آن ها با میزان حمایت اجتماعی شان رابطه معنی دار دارند. از این رو، توجه به ابعاد مختلف سلامت روانشناختی ضروری است و مداخلات مبتنی بر حمایت اجتماعی می تواند موثرتر باشد.