مقاله بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مولفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مولفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله نگرش جامع پژوهشگری
مقاله دانشگاه های دولتی شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی یزدی عطیه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بوده است. از جامعه آماری دانشجویان مذکور در ۶ دانشگاه دولتی شهر تهران شامل؛ علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم (خوارزمی)، شاهد و الزهرا با حجم ۵۹۶ نفر، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۲۳۴ نفر نمونه برآورد و به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به منظور گردآوری داده ها از دو ابزار محقق ساخته؛ مقیاس سنجش ابعاد برنامه درسی پنهان دانشگاهی و همچنین مقیاس سنجش ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان، استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین مجموع مولفه های مثبت برنامه درسی پنهان دانشگاهی با ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی و نیز مجموع ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است. همچنین رابطه مذکور بین مجموع مولفه های منفی برنامه درسی پنهان دانشگاهی با ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی و نیز مجموع ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان، معنادار و غیر مستقیم بوده است. تحلیل سهم نسبی هر یک از جنبه های مثبت و منفی مولفه های برنامه درسی پنهان دانشگاهی در پیش بینی ابعاد سه گانه و نیز کل ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان نشان داد که متغیرهای پیش بین در مجموع توانسته اند ۲۸٫۴ درصد از واریانس کل ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان را به نحو خاص خود اعم از رابطه معنادار منفی (معکوس) و مثبت (همسو)، تبیین نمایند.