مقاله بررسی روابط عملکرد با صفات مختلف در لوبیا سفید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط عملکرد با صفات مختلف در لوبیا سفید
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا سفید
مقاله همبستگی
مقاله تجزیه علیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلباشی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بی همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده عبدالهادی
جناب آقای / سرکار خانم: خیال پرست فرنگیس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی همبستگی بین صفات و روابط علت و معلولی عملکرد و صفات مختلف، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بر روی ۳۰ رقم لوبیای سفید تهیه شده از بانک ژن دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران درسال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ به اجرا درآمد. در تجزیه آماری این طرح ۱۸ صفت مهم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام برای کلیه صفات مورد بررسی از لحاظ آماری تفاوت بسیار معنی دار وجود داشت. ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و صفات وزن غلاف، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف، ارتفاع بوته، عرض غلاف، تعداد دانه در غلاف و تعداد روز تا گلدهی در سطح ۱% معنی دار بود. بر اساس رگرسیون گام به گام صفت عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و صفات وزن غلاف، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. ضریب تبیین مدل (R2=0.68) بود. صفت وزن غلاف بیش ترین ضریب تبیین را به خود اختصاص داد. تجزیه ضرایب مسیر نشان داد که صفت وزن غلاف بیش ترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد دانه دارد. تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای نیز نتایج فوق را تایید کرد. بنابراین، مهم ترین صفات به عنوان شاخص گزینش جهت بهبود عملکرد دانه به ترتیب شامل وزن غلاف، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک مشخص شدند.