مقاله بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی (.Rosa damascene Mill) مناطق مختلف ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی (.Rosa damascene Mill) مناطق مختلف ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همبستگی
مقاله تجزیه ضرایب مسیر
مقاله تجزیه رگرسیون مرحله ای
مقاله عملکرد
مقاله گل محمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقی کاشانی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: طبایی عقدایی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: روزبان محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گل در بوته گل محمدی، تعداد ۲۰ ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی واقع در ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، طول غنچه، عرض غنچه، طول گوشوارک، عرض گوشوارک، وزن تک گل، طول نهنج، عرض نهنج، تعداد گلبرگ، زمان فعال شدن گیاه، زمان شروع غنچه دهی، زمان شروع گل دهی و طول دوره گل دهی بودند. تجزیه همبستگی نشان داد که میان برخی از صفات مورد مطالعه نظیر تعداد گل در بوته و عملکرد گل، رابطه قوی مثبتی وجود دارد. همچنین، نتایج تجزیه رگرسیون مرحله ای برای عملکرد گل در هر بوته نشان داد که صفات تعداد گل در بوته و وزن تر هر گل، در مجموع، ۹۴ درصد تغییرات عملکرد گل در بوته را توجیه می کنند. تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر نیز مشخص نمود که تعداد گل در بوته، بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد دارد. بنابر نتایج به دست آمده، تعداد گل در بوته و وزن تر گل می توانند به عنوان معیار مناسبی برای عملکرد گل در هر ژنوتیپ گل محمدی در نظر گرفته شوند.