مقاله بررسی روابط بین صفات کمی و کیفی با عملکرد در لاین های امید بخش برنج به کمک تجزیه به عامل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط بین صفات کمی و کیفی با عملکرد در لاین های امید بخش برنج به کمک تجزیه به عامل ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تجزیه عامل ها
مقاله لاین امید بخش
مقاله ضریب همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی روابط موجود بین صفات کمی و کیفی با عملکرد، ده لاین امید بخش برنج به همراه ارقام هاشمی و کادوس طی سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات برنج واقع در رشت مورد بررسی قرار گرفتند. طرح آزمایشی مورد استفاده در هر سه سال، بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار بود. در این مطالعه ۱۸ صفت شامل عملکرد و صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین از نظر عملکرد نشان داد که رقم کادوس با ۵۴۲۶ کیلو گرم در هکتار بالاترین عملکرد و لاین های ۳، ۸ و ۹ به ترتیب با ۴۴۵۰، ۴۴۳۵ و ۴۳۷۸ کیلو گرم در هکتار بیش ترین میزان تولید را داشتند. برآورد ضرایب همبستگی ساده بین صفات در میانگین سه سال نشان داد که وزن صد دانه و تعداد پنجه بارور بالاترین ضریب همبستگی مثبت معنی دار را با عملکرد داشته در حالی که بین عملکرد و ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. در تجزیه عاملی صفات، پنج عامل مستقل شکل و اندازه دانه، خصوصیات مرفولوژی گیاه، کیفیت پخت دانه، عملکرد و اجزای آن مجموعا ۸۴ درصد تغییرات کل را توجیه نمودند، در این میان عوامل چهارم و پنجم در جهت افزایش عملکرد نقش بالایی داشتند. بنابراین صفات مرتبط با این عوامل شامل وزن صد دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد روز تا رسیدگی کامل و نیز طول دانه دارای اهمیت بیش تری در گزینش لاین های با عملکرد مطلوب خواهند بود. همچنین صفاتی مانند پنجاه درصد گلدهی، ارتفاع بوته، طول خوشه، درصد تبدیل، قوام ژل، درجه حرارت ژلاتینی و عرض دانه از اهمیت کم تری برخوردار بوده و در درجات بعدی می باشند.