مقاله بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات اخلاقی
مقاله ابعاد شخصیت برند
مقاله ارزش ویژه برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علویجه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بسیاری از کسب و کارها با افزایش بی رویه قیمت ها و بیکاری، گرفتار بحران اعتماد شده اند. کسب و کارها می توانند این بی اعتمادی را با ایجاد مزیت رقابتی از طریق شخصیت برند و صفات اخلاقی در بازار کاهش دهند. لذا، این تحقیق قصد دارد، ابتدا، در مدل سطح اول رابطه ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و سپس، در مدل سطح دوم به نقش تعدیل گری صفات اخلاقی بپردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان فروشگاه زنجیره ای شهروند در محدوده شهر تهران است. در نمونه گیری، ابتدا با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» میزان مورد نیاز، ۳۸۴ نمونه مشخص شد و سپس، با توجه به مناطق پنج گانه شهر تهران و تعداد فروشگاه در هر منطقه میزان نمونه در هر فروشگاه محاسبه شد. در نهایت، با جمع آوری ۳۹۵ پرسشنامه، داده های آنها مبنای کار قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها، از آزمون های توصیفی، آزمون تغییر R2 با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهند که دو بعد مسوولیت پذیری و پویایی روی ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد و متغیر صفات اخلاقی روی رابطه متغیرهای مسوولیت پذیری و پویایی با ارزش ویژه برند نقش تعدیل گر را بازی می نماید. اما تنها، رابطه و اثر آن روی رابطه پویایی و ارزش ویژه برند معنادار است.