مقاله بررسی روائی روش Willems بر اساس توالی تکامل دندان های مولر و پرمولر در افراد ۳ تا ۱۸ سال شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی روائی روش Willems بر اساس توالی تکامل دندان های مولر و پرمولر در افراد ۳ تا ۱۸ سال شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن دندانی
مقاله سن تقویمی
مقاله روش Willems
مقاله روش Demirjian

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: امروزی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده اصفهانی کیانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دقت روش های Willems و Demirjian می تواند تحت تاثیر الگوهای متفاوت کلسیفیکاسیون دندان های مولر و پرمولر قرار گیرد. هدف از این مطالعه تعیین دقت روش Willems در جامعه مورد مطالعه و بررسی تاثیر الگوهای متفاوت کلسیفیکاسیون دندان های مولر و پرمولر بر اساس این روش بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، ۱۵۲ رادیوگرافی پانورامیک ۴۷ پسر و ۱۰۵ دختر ۳ تا ۱۸ ساله استفاده شد. سن دندانی نمونه ها به روش Willems و Demirjian تعیین شد. بر اساس تکامل دندان های پرمولر اول و دوم و مولر دوم گروه بندی زیر انجام شد: گروه اول: مرحله تکاملی پرمولر اول و دوم همزمان، گروه دوم: مرحله تکاملی پرمولر اول جلوتر از پرمولر دوم، گروه سوم: مرحله تکاملی پرمولر دوم با مولر دوم همزمان است و گروه چهارم: مرحله تکاملی پرمولر دوم جلوتر از مولر دوم. داده ها وارد نرم افزار SPSS با ویرایش ۱۷ شد و توسط آزمون tزوج بررسی شد (a=0.05).
یافته ها: روش Demirjian باعث تخمین بیش از حد سن (۰٫۵ سال) و روش Willems باعث تخمین کمتر سن (۰٫۲ سال) شد، که نشان دهنده دقت بیشتر روش Willems بود. روش Willems در کل جامعه در گروه یک، در دختران در گروه یک و در پسران در گروه دوم، بیشترین دقت را نشان داد. روش Demirjian در کل جامعه و دختران در گروه دوم و در پسران در گروه سوم بیشترین دقت را نشان داد.
نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که دقت روش Willems بیش تر از روش Demirjian است و طرح های متفاوت از تکامل دندانی بر دقت این روش ها تاثیر می گذارد.