مقاله بررسی رقابت گندم (.Triticum aestivum L) و چاودار (.Secale cereal L) در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش سری های جایگزین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رقابت گندم (.Triticum aestivum L) و چاودار (.Secale cereal L) در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش سری های جایگزین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله شاخص تهاجم
مقاله شاخص غالبیت
مقاله عملکرد نسبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی زارچ محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک همیشه تحت تاثیر شوری خاک و رقابت علف های هرز است. به منظور ارزیابی رقابت گندم و چاودار تحت شوری خاک، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۱ انجام شد. عوامل آزمایش، ۵ نسبت مختلف کشت گندم چاودار بر اساس سری های جایگزینی (۱۰۰ ۰، ۷۵ ۲۵، ۵۰ ۵۰، ۲۵ ۷۵ و ۰ ۱۰۰ درصد) و ۴ سطح شوری خاک (۲، ۴، ۸ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج آزمایش حاکی از اثر معنی دار (p<0.01) شوری بر وزن خشک گیاهان مورد مطالعه بود به طوری که با افزایش شوری خاک از ۲ به ۱۶ دسی زیمنس بر متر، ماده خشک گندم و چاودار به ترتیب ۸۴ و ۹۰ درصد کاهش یافت. چاودار در سطوح شوری ۲ و ۴ دسی زیمنس بر متر و گندم در سطوح شوری ۸ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر دارای قدرت رقابتی بیشتری بودند. بررسی شاخص های رقابتی مختلف نشان داد که افزایش شوری خاک باعث کاهش قدرت رقابتی چاودار با گندم می شود.