مقاله بررسی رفتار هیدرولوژیکی سیلاب حوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش های آنالیز آماری، مدل SCS و مقطع برداری از رودخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار هیدرولوژیکی سیلاب حوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش های آنالیز آماری، مدل SCS و مقطع برداری از رودخانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحدهای همگن
مقاله مدل SCS
مقاله آنالیز آماری
مقاله نرم افزار SMADA
مقاله مقطع برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی امجد
جناب آقای / سرکار خانم: حصادی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: پیروزی نژاد نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخیز رازآور در شمال استان کرمانشاه یکی از حوضه های سیل خیز است که در سال های پرآبی دچار سیل گرفتگی می شود. به منظور بررسی سیل خیزی حوضه از روش های آنالیز آماری داده های واقعی منطقه، مدل SCS و مقطع برداری از رودخانه استفاده شده است. با تقسیم بندی حوضه به واحدهای همگن، عوامل موثر بر سیل خیزی مانند پوشش گیاهی، کاربری اراضی، زمان تمرکز، زمان تاخیر، شیب، زمین شناسی، خاک شناسی و شدت بارش مطالعه شده است و در نهایت مقدارCN و S تهیه شده و مقدار دبی پیک و ارتفاع روان آب با روش scs در نرم افزارSMADA برآورد شده است. پارامتر مهم در این نرم افزار ضریب فروکش کردن سیلاب می باشد، این ضریب بیانگر رفتار هیدرولوژی و وضعیت مورفولوژی رودخانه در وقوع سیلاب است. برای به دست آوردن این ضریب هیدروگراف سیل ایستگاه پیرمزد ترسیم و تفسیر شده است. آنالیز هیدروگراف سیل واقعی منطقه نشان داد زمان فروکش کردن سیلاب در حوضه رازآور پنج برابر زمان به اوج رسیدن سیلاب است و این بیانگر رفتار هیدرولوژی رودخانه است که در هنگام سیلاب نمی تواند در زمان مناسب سیلاب را از حوضه خارج کند. برای شناسایی وضعیت هیدرولوژیکی رودخانه اقدام به مقطع برداری شده است. نتایج نشان می دهد که بجز مقطع رودخانه در ایستگاه پیرمزد هیچ یک از مقاطع دیگر توان عبور دادن دبی پیک با دوره برگشت های پنج ساله را ندارد و حتی مقطع رودخانه در محل ایستگاه مهرگان ظرفیت عبور سیلاب دو ساله را نیز ندارد و علت سیل خیزی حوضه تنگ بودن مجرای رودخانه از بالادست به طرف پایین دست است که سبب می شود هر ساله این حوضه دچار سیل گرفتگی شود.