مقاله بررسی رفتار فرین های بارش و دمای کرمانشاه به کمک آزمون های آماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار فرین های بارش و دمای کرمانشاه به کمک آزمون های آماری
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله فرین های بارش و دما
مقاله آزمون های آماری
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولتیاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی اسلمرز فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی یسری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای انجام این پژوهش از داده های روزانه بارش، دمای کمینه (شبانه) و دمای بیشینه (روزانه) ایستگاه همدید کرمانشاه طی بازه زمانی ۱/۱/۱۹۶۱ تا ۳۱/۱۲/۲۰۱۱ استفاده شد. برای شناسایی نمایه های فرین دما و بارش از ۲۷ نمایه معرفی شده تیم تحقیقاتی شناسایی تغییر اقلیم و نمایه ها و ۶ نمایه فرین دیگر بهره بردیم.قبل از انجام هرگونه تحلیلی ابتدا داده ها کنترل کیفی شدند و مقادیر پرت از سری زمانی داده ها حذف شدند.برای آگاهی در مورد رخداد تغییر اقلیم آزمون های آماری پیشنهاد شده توسط سازمان هواشناسی جهانی جهت واکاوی تغییر اقلیم به کار گرفته شد.از آزمون های انحرافات تجمعی و آزمون نسبت درست نمایی ورسلی برای شناسایی همگنی یا ناهمگنی داده ها و مشخص کردن نقاط جهش و تغییر سری زمانی نمایه ها استفاده شد. از آزمون من- ویتنی جهت برآورد معناداری سال جهش بهره گرفتیم. سپس معناداری روند هر کدام از ۳۳ نمایه فرین یادشده توسط روش ناپارامتریک من کندال مورد آزمون قرار گرفت و به کمک تخمین گر شیب سن نرخ شیب روند به ازای هر دهه برآورد و محاسبه شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کرمانشاه نمایه های فرین های سرد روزهای یخبندان، بزرگ ترین دمای کمینه شب های سرد، روزهای سرد روبه کاهش است درحالی که فرین های گرم روزهای تابستانی، شب های حاره ای، روزهای گرم، شب های گرم، تعداد امواج گرما، میانگین دمای کمینه و میانگین دمای بیشینه افزایش یافته است. نمایه های فرین بارش روزهای همراه با بارش دست کم ۵ و ۱۰ میلی متر، دوره های متوالی مرطوب و مجموع بارش روزهای مرطوب سالانه روند کاهشی نشان می دهند. در سال ۱۹۷۶ که جابه جایی مکانی ایستگاه کرمانشاه اتفاق افتاده است نمایه های فرین دما، و دچار جهش و تغییر ناگهانی شده اند. تغییرات رفتار سری زمانی این نمایه ها بعد از سال جهش به لحاظ آماری معنادار است.