مقاله بررسی رفتار غربالگری ماموگرافی بر اساس مدل مراحل تغییر در زنان بالای ۴۰ سال شهر اصفهان: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۲۴ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار غربالگری ماموگرافی بر اساس مدل مراحل تغییر در زنان بالای ۴۰ سال شهر اصفهان: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله غربالگری ماموگرافی
مقاله مدل مراحل تغییر
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان است. ماموگرافی حساس ترین و اختصاصی ترین آزمونی است که برای تشخیص زودرس سرطان پستان استفاده می شود. رفتار غربالگری ماموگرافی از جمله رفتارهایی است که بررسی اولیه در مورد مراحل تغییر آن می تواند در طراحی مداخلات مناسب و موثر برای انجام و تداوم رفتار غربالگری ماموگرافی مورد استفاده گیرد. لذا، این مطالعه با هدف تعیین مراحل تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی در زنان بالای ۴۰ سال شهر اصفهان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مبتنی بر جمعیت (Population-Based)، تعداد ۳۸۴ نفر از زنان بالای ۴۰ سال شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین مراحل تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی از پرسشنامه مراحل تغییر راکووسکی (Rakoweski) استفاده شد. براساس این پرسشنامه افراد در مراحل مختلف تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی شامل مرحله پیش تفکر، تفکر، عمل، نگهداری و برگشت طبقه بندی می شوند. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه تلفنی انجام شد. داده ها ضمن ارایه آمار توصیفی به وسیله آزمون های آماری کای اسکوئر و آنالیز واریانس (ANOVA) در سطح معنی داری a=0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه ۸٫۲۲±۵۲٫۲۴ سال بود. از نظر توزیع افراد در هر کدام از مراحل تغییر، نتایج مطالعه نشان داد که ۳۶٫۲، ۲۱٫۱، ۴٫۲، ۶٫۲ و ۳۲٫۳ درصد به ترتیب در مرحله پیش تفکر، تفکر، عمل ، نگهداری و برگشت رفتار غربالگری ماموگرافی بودند. نتایج آزمون های آماری نشان داد که متغیرهای سن (
P<0.0001)، سطح تحصیلات (P=0.009)، وضعیت تاهل (P=0.011)، بیمه (P=0.025) و میزان درآمد (P=0.021) با مراحل تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی از لحاظ آماری ارتباط معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه در مرحله پیش تفکر و تفکر بودند و درصد کمی از زنان در مرحله عمل و نگهداری بودند. بنابراین انجام مداخلات آموزشی مبتنی بر مراحل تغییر به منظور ارتقای رفتار غربالگری ماموگرافی ضروری به نظر می رسد.