مقاله بررسی رفتار سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 در حضور افزودنی TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 در حضور افزودنی TiO2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینتر – تبلور
مقاله شیشه سرامیک
مقاله سیستم SiO2-CaO-MgO-Al2O3
مقاله دایوپساید
مقاله افزودنی TiO2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 با استفاده از افزودنی TiO2 به روش سینتر – تبلور تهیه شد. رفتار حرارتی شیشه توسط DTA مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر مقدار بهینه TiO2 بر سینترپذیری شیشه سرامیک با اندازه گیری درصد انقباض خطی و چگالی بررسی شد. سینترینگ در محدوده دمای ۸۵۰-۱۱۵۰ oC انجام شد و با بررسی رفتار سینترپذیری دمای بهینه سینترینگ ۱۱۵۰ oC تعیین گردید. افزودن TiO2 تاثیر مثبتی روی سینترپذیری شیشه سرامیک نشان داد. فاز دایوپساید حاصله به عنوان فاز عمده بعد از سینترینگ با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) شناسایی شد. به علت اختلاف چگالی دایوپساید حین تبلور، تخلخل ناشی از تبلور ایجاد می شود. بررسی ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تشکیل تخلخل را نشان داد.