مقاله بررسی رفتار تبلور و سینترپذیری شیشه-سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل-ژل در حضور افزودنی های CaO و B2O3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار تبلور و سینترپذیری شیشه-سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل-ژل در حضور افزودنی های CaO و B2O3
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیشه-سرامیک کوردیریتی
مقاله سل-ژل
مقاله سینتر
مقاله تبلور
مقاله افزودنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده هلنا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، فرآیند سنتز پودر با ترکیب کوردیریت استوکیومتری در سیستم MgO-Al2O3-SiO2 همراه با افزودنی های CaO و B2O3 با استفاده از تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) و کلرید های آلومینیوم و منیزیم انجام گرفت. رفتار تبلور و سینتر پذیری نمونه های شیشه-سرامیک در دماهای مختلف بررسی شدند. به منظور ارزیابی ویژگی های به دست آمده از روش های تجزیه و تحلیل DSC، FT-IR، XRD و SEM/EDX استفاده شد. نتایج نشان دادند که تبلور به صورت چند مرحله ای اتفاق افتاده و نمونه ها تحت تاثیر تبلور قبل از چگالش کامل از سینترپذیری خوبی برخوردار نیستند. بررسی SEM نیز مورفولوژی –a کوردیریت را نشان داد که آنالیز EDX نیز این نتیجه را تائید کرد. با افزودنCaO ، دمای تبلور –a کوردیریت کاهش و شدت آن افزایش یافت، همچنین سبب بهبود سینتر پذیری در مقایسه با ترکیب پایه شد. افزودن B2O3 نیز سبب تسریع تشکیل a-کوردیریت و افزایش میزان آن شد.