مقاله بررسی رفتارهای پیش گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه منطقه بروجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتارهای پیش گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه منطقه بروجن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش گیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر
مقاله دانش آموزان
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی بروجنی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: باقیانی مقدم محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی، درمانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده است. مطالعات اخیر نشان داده است که جوانان در برابر مصرف مواد مخدر مقاومت کمی دارند، ولی درباره خطرات ناشی از مصرف مواد، قابلیت درک و پذیرش بالایی دارند. این تحقیق با هدف تعیین رفتارهای پیش گیری کننده از اعتیاد به مواد مخدر بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بین دانش آموزان انجام شده است.
روش ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که در بین ۲۲۴ نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان در چهار دبیرستان پسرانه منطقه بروجن انجام گردید. روش نمونه گیری در این مطالعه، چند مرحله ای تصادفی بود. در این مطالعه توصیفی از متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (منافع درک شده، شدت درک شده، حساسیت درک شده، موانع درک شده، خودکارامدی و راهنما برای عمل) در جهت عملکردهای پیش گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر استفاده گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS18 و آزمون های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بین نمره کسب شده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیش گیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان همبستگی معنی داری وجود داشت. همچنین بین تحصیلات پدر دانش آموزان و نمره آگاهی به دست آمده توسط ایشان از عوامل مرتبط با پیش گیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور (P=0.001) و میان نحوه بیان مشکلات ایشان و رفتارهای پیش گیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر، رابطه معنی داری (P=0.002) وجود داشته است.
نتیجه گیری:. یافته های این تحقیق همانند مطالعات مشابه دیگر نشان داد که آگاهی از عوامل مرتبط با پیش گیری از اعتیاد و نمره کسب شده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان می تواند به طور معنی داری بر عملکردهای پیش گیری کننده آنها تاثیر بگذارد.