مقاله بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر قزوین در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر قزوین در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتقا سلامت
مقاله دانش آموزان
مقاله مقطع راهنمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رعیت افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی سیبنی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نوجوانی دوره مهم و حیاتی است که با تغییرات جسمی، عاطفی و تکاملی همراه بوده و وی را برای ورود به بزرگسالی آماده کرده بدین سان تاثیر این تغییرات، چگونگی رفتارهای بهداشتی نوجوان را در بزرگسالی تعیین می کند. بنابراین بررسی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت و برنامه ریزی برای اقدام مناسب در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت این قشر ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر قزوین انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش شامل ۵۱۳ دانش آموزان در مقطع راهنمایی در سطح شهر قزوین بودند که به روش خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گرد آوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (HPLPII) می باشد که توسط نمونه های پژوهش تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss win/16 و با استفاده از آماره توصیفی تحلیلی، آماره کای دو و آنالیز رتبه ای لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نمره کل بدست آمده در رفتارهای مربوط به ارتقاء سلامت در نمونه های مورد پژوهش در حد متوسط بوده و پسران از نمره بالاتر برخوردار بودند. در حیطه های مربوط به تغذیه و فعالیت فیزیکی پسران نسبت به دختران از وضعیت مطلوبتری برخوردارند (تغذیه p=0.040 و فعالیت فیزیکی p=0.001) ولی در سایر حیطه ها ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای مربوط به ارتقاء سلامت در نوجوانان در سطح متوسط بوده، بنابراین ارائه خدمات بهداشتی مناسب و خدمات آموزشی و در برخی موارد مشاوره ای به نوجوانان و خانواده های آنها باید مدنظر قرارگیرد.